CBDC Speakers

Aman Cheema

Aman Cheema

Anne-Catherine Bohnert

Anne-Catherine Bohnert

Austin Elwood​

Austin Elwood​

Barry James

Barry James

Caroline Stevenson

Caroline Stevenson

Cyrielle Chiron

Cyrielle Chiron

Dan Anthony

Dan Anthony

David Copple

David Copple

Ellie Duncan

Ellie Duncan

James Pomeroy

James Pomeroy

Jannah Patchay

Jannah Patchay

Jim Ford

Jim Ford

Johannes Jensen

Johannes Jensen

Lee McNabb

Lee McNabb

Lois Tullo

Lois Tullo

Manuel Klein

Manuel Klein

Mathias Studach

Mathias Studach

Miles Au Yeung

Miles Au Yeung

Nilixa Devlukia

Nilixa Devlukia

Novelette Panton

Novelette Panton

Oliver Sigrist

Oliver Sigrist

Peter Clifford

Peter Clifford

Xiaochen Zhang

Xiaochen Zhang